نشانه های خرابی ECU

یکی از بخش های مهم خودرو واحد کنترل الکترونیکی موتور ECU میباشد ، در خودروهای امروزی ECU نقش بسیار مهمی دارد ، بسیاری از امکانات خودرو به ECU وابسته است و خودرو بدون وجود ECU قادر به حرکت نمیباشد . نقش ECU در اتومبیل های جدید بسیار گسترده است وهر اتفاقی برای ECU بیفتد خودرو … ادامه خواندن نشانه های خرابی ECU