قطعات اصلی موتوری خودرو از نظر کارشناسان خودرو :

موتور مهم ترین قسمت خودرو میباشد که یکسری قطعات در آن به هم متصل شده است موتور شامل قطعات زیر میباشد :

بلوک سیلندر – سرسیلندر – واشر سرسیلندر – میل لنگ – میل سوپاپ – پیستون – شمع – تسمه تایم – فلایویل – شاتون -سوپاپ دود و هوا -فنر سوپاپ -رینگ های پیستون