عواملی که باعث آسیب به رنگ خودرو میشود :

کارشناسان خودرو معتقدند : نگهداری مناسب خودرو باعث تثبیت کیفیت رنگ و همچنین افزایش ارزش فروش مجدد آن میگردد ،عوامل محیطی اثرات زیادی بر روی رنگ خودرو دارند ، نشست ذرات مواد شیمیایی ، دوده و انواع آلودگی و مواد قلیایی ، اثر صمغ و شیره درختان ، اثر لکه بنزین خارج شده از باک ، اثر قهوه وشربت ها و اثر لکه آب بر روی بدنه تاثیر گذاشته وباعث تخریب رنگ آن میشود .