سیستم برق خودرو :

شامل مجموعه ای از سیستم های الکتریکی و الکترونیکی میباشد که در آن انرژی های شیمیایی به الکتریکی تبدیل میشود ، به طور کلی سیستم برق خودرو دارای پنج قسمت میباشد : تولید کننده برق (آلترناتور) ،ذخیره کننده برق مثل باتری ،توزیع کننده برق مثل سیم های به کار رفته در خودرو ، کنترل کننده مثل دکمه ها و کلیدها و مصرف کننده برق مانند چراغ ها ، فن ، بخاری ، کولر و ….