سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن به قطعه الکترونیکی گفته میشود که نسبت اکسیژن موجود در مایع یا گاز را اندازه گیری کند . مصرف سوخت در خودرو به علل عمده ای بستگی دارد ، یکی از مهم ترین نکات در ارتباط با مصرف سوخت خودرو میزان نسبت هوا به سوخت خودرو میباشد که میزان مصرف سوخت را هم … ادامه خواندن سنسور اکسیژن