سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن به قطعه الکترونیکی گفته میشود که نسبت اکسیژن موجود در مایع یا گاز را اندازه گیری کند . مصرف سوخت در خودرو به علل عمده ای بستگی دارد ، یکی از مهم ترین نکات در ارتباط با مصرف سوخت خودرو میزان نسبت هوا به سوخت خودرو میباشد که میزان مصرف سوخت را هم مشخص میکند ، این نسبت اکسیژن یا هوا به سوخت در خودرو توسط قطعه ای به نام سنسور اکسیژن کنترل میگردد . وظیفه سنسور اکسیژن در موتورهای احتراق داخلی اندازه گیری نسبت اکسیژن موجود در گازهای خروجی از اگزوز است .