جلوبندی خودرو از نظر کارشناسان خودرو

از نظر کارشناسان خودرو جلوبندی خودرو تشکیل شده از فنرها ، کمک فنرها ، بوش یا سیبک و طبق ها که هرکدام از آن ها وظیفه مشخصی دارند . یکی از عوامل بر هم زننده آرامش خودرو انتقال ضربات متعدد و شدید ناشی از ارتعاشات خارجی است .امروزه در خودروهای جدید و به روز از انواع پیشرفته سیستم تعلیق استفاده میشود .سیستم تعلیق و فنربندی بخشی از خودرو میباشد که ارتباط بین شاسی و اتاق خودرو با مسیر حرکت برقرار میکند و باعث میشود نوسانات حاصل از حرکت خودرو بر روی سطوح ناهموار به سرنشینان وارد نشود .