تعمیراتی که برای رفع مشکل افزایش موتور انجام میشود از منظر کارشناسان خودرو :

تعویض پمپ آب – تعمیر یا تعویض رادیاتور – اضافه کردن ضد یخ به مایع خنک کننده – تعویض یا تعمیر رادیاتور – تعویض روغن موتور – تعویض شلنگ ها همچنین برای جلوگیری از افزایش زیاد دمای موتور لازم است در زمان های مورد نظر سازنده یا زمانیکه مایع خنک کننده کثیف شده مایع خنک … ادامه خواندن تعمیراتی که برای رفع مشکل افزایش موتور انجام میشود از منظر کارشناسان خودرو :