اصالت خودرو از نظر کارشناسان خودرو :

در بررسی هر خودرویی اولین نکته ی را که مد نظر قرار می دهید ، اصالت خودرو است . اصالت خودرو یعنی آنکه این خودرو از کجا و به نحوی خریداری گشته است ، در مورد خودروهای وارداتی به این مهم باید بیشتر توجه و دقت گردد اما در مورد خودروهای تولید داخل ، بیشتر به کامل بودن مدارک شناسایی و اعتبار مدارک شناسایی خودرو باید دقت گردد .