اطلاعات در رابطه با کارشناسی خودرو

کارگروه بررسی و تبادل اطلاعات در خصوص کارشناسی خودرو (شناسایی سوابق تصادف احتمالی خودرو کارکرده قبل از خرید آن) در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برگزار گردید . علاقه مندان در حوزه ی فعالیت کارشناسی خودرو میتوانند در آزمونهای تئوری و عملی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شرکت نموده و در صورت قبولی … ادامه خواندن اطلاعات در رابطه با کارشناسی خودرو