کنترل کیفی دوره ای خودرو توسط مکانیک مورد تائید

با در نظر گرفتن شرایط مختلف خودرو ، از جمله نحوه ی استفاده و رانندگی و با توجه به اینکه عدم تعویض به موقع قطعات مصرفی خودرو باعث افزایش استهلاک ماشین و کاهش طول عمر مصرف آن میگردد. لازم است تا در بازه های زمانی مختلف ، خودرو خود را از نظر کیفیت عملکرد و سلامت کارکرد توسط کارشناسان متخصص و مورد تائید ، ارزیابی نمائیم .