طبق خودرو قطعه ایست فلزی که در دو سر دارای بوش های محوری است و از یک طرف به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از طرف دیگر به شاسی خودرو متصل میگردد و وظیفه اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را به عهده دارد . طبق در سه بخش اصلی به قطعات دیگر متصل می شود و در قسمت داخلی توسط یک بوش لاستیکی که روی بوش فلزی سوار شده به شاسی خودرو متصل می شود ، انتهای بیرونی طبق هم توسط یک مفصل به نام سیبک به سگدست وصل می شود و همچنین طبق در ناحیه وسط به میل موجگیر متصل است .

معمولا طبق ها از دو ناحیه سیبک و بوش خرابی بیشتری دارند چون این دو ناحیه فشارهای وارده از جاده را کنترل می کنند ، پس بنابر شرایط جاده و نحوه رانندگی در معرض آسیب بیشتری هستند .