خودران ها به خودروهایی گفته میشود که برای کنترل و هدایت به راننده احتیاجی ندارند،

این خودروها از سیستم های نرم افزاری و سنسورها به صورت مرکب استفاده کرده تا بتوانند خود را کنترل کنند.

در حال حاضر خودروی کاملا خودران یا بدون راننده در آمریکا و سایر کشورها قانونا اجازه تردد ندارند.

خودروهای مختلف سطوح متفاوتی از رانندگی خودکار و اتوماتیک ارائه میدهند که بین سطوح 0 تا 5 رده بندی میشوند:

سطح 0(غیر اتوماتیک) :

تمامی بخش های اصلی سیستم را انسان کنترل میکند.

سطح 1(کمک راننده) :

در سطح یک سیستم های خاص کمک به راننده که فقط به صورت یک سیستم در زمان واحد میتوانند توسط خودرو کنترل شوند، سطح یک شامل عامل انسانی و کامپیوتری است که با هم عمل میکنند.

سطح 2 (اتوماسیون جزئی) :

خودروهایی که در این سطح قرار دارند هم زمان حداقل از عهده دو عملکرد اتوماتیک در شرایط خاص برمی آیند مانند تغییر جهت و ترمزگیری همزمان که توسط یک یا چند سیستم کمک به راننده صورت میگیرد.

سطح 3 خودران (اتوماسیون جزئی) :

خودروهای قرار گرفته در این سطح قادرند همه وظایف رانندگی و ایمنی و بحرانی را در شرایط خاص به طور خودکار و بدون دخالت راننده انجام دهند، این نوع خودروها میتوانند محیط اطرافشان را تحت نظر و مورد بررسی قرار داده و تصمیم بگیرند.

سطح 4(اتوماسیون بالا):

خودروهای قرار گرفته در این سطح در بعضی حالت های رانندگی کاملا خودکار عمل میکنند و در شرایط نیاز به راننده برای مداخله در تصمیم گیری ندارند، خودروها در این سطح رانندگی خودکار مناسب و با کیفیت بالا را نمایش میدهند البته در تمامی شرایط به تنهایی قادر به انجام تمام وظایف رانندگی نیستند.

سطح 5(اتوماسیون کامل) :

به طور کامل توانایی رانندگی خودکار در تمام شرایط و موقعیت ها را دارند و به طور واقعی معرف خودروی بدون راننده هستند در این سطح خودروها هیچ پدال و فرمانی نداشته و نیازمند هیچ کنترل انسانی نیستند.

خودران

برای مشاهده و مقایسه کیفیت، مشخصات و ویژگی های خودروها به مرجع اطلاعات خودروی کارینا مراجعه نمائید.

برای اطمینان از سلامت خودرو هنگام خرید و فروش خودرو به سامانه درخواست کارشناسی خودرو کارینا مراجعه نمائید.

خودران