خودران ها به خودروهایی گفته میشود که برای کنترل و هدایت به راننده احتیاجی ندارند ، این خودروها از سیستم های نرم افزاری و سنسورها به صورت مرکب استفاده کرده تا بتوانند خود را کنترل کنند . در حال حاضر خودروی کاملا خودکار یا بدون راننده در آمریکا و سایر کشورها قانونا اجازه تردد ندارند .

خودروهای مختلف سطوح متفاوتی از رانندگی خودکار و اتوماتیک ارائه میدهند که بین سطوح 0 تا 5 رده بندی میشوند :

سطح 0(غیر اتوماتیک) :تمامی بخش های اصلی سیستم را انسان کنترل میکند .

سطح 1(کمک راننده) :در سطح یک سیستم های خاص کمک به راننده که فقط به صورت یک سیستم در زمان واحد میتوانند توسط خودرو کنترل شوند ، سطح یک شامل عامل انسانی و کامپیوتری است که با هم عمل میکنند .

سطح 2(اتوماسیون جزئی) :خودروهایی که در این سطح قرار دارند هم زمان حداقل از عهده دو عملکرد اتوماتیک در شرایط خاص برمی آیند مانند تغییر جهت و ترمزگیری همزمان که توسط یک یا چند سیستم کمک به راننده صورت میگیرد .

سطح 3(اتوماسیون جزئی) : خودروهای قرار گرفته در این سطح قادرند همه وظایف رانندگی و ایمنی و بحرانی را در شرایط خاص به طور خودکار و بدون دخالت راننده انجام دهند ، این نوع خودروها میتوانند محیط اطرافشان را تحت نظر و مورد بررسی قرار داده و تصمیم بگیرند .

سطح 4(اتوماسیون بالا) : خودروهای قرار گرفته در این سطح در بعضی حالت های رانندگی کاملا خودکار عمل میکنند و در شرایط نیاز به راننده برای مداخله در تصمیم گیری ندارند ، خودروها در این سطح رانندگی خودکار مناسب و با کیفیت بالا را نمایش میدهند البته در تمامی شرایط به تنهایی قادر به انجام تمام وظایف رانندگی نیستند .

سطح 5(اتوماسیون کامل) : به طور کامل توانایی رانندگی خودکار در تمام شرایط و موقعیت ها را دارند و به طور واقعی معرف خودروی بدون راننده هستند در این سطح خودروها هیچ پدال و فرمانی نداشته و نیازمند هیچ کنترل انسانی نیستند .