عقد توافقنامه و آغاز همکاری فی مابین شرکت لیزینگ رایان سایپا و کارینا به منظور انجام خدمات کارشناسی خودرو :

در این طرح شرکت کارینا تحت نظارت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ، کیفیت و قیمت خودروهایی که خریداران خودرو بابت آن از رایان سایپا ، وام لیزینگی دریافت می نمایند را کارشناسی نموده و شرکت رایان سایپا بر اساس گزارشهای شرکت کارینا اقدامات لازم را جهت پرداخت وام انجام میدهد .